Leerlingenraad

Huishoudelijk reglement leerlingenraad

” De Kangoeroes “

1. Wat doet de leerlingenraad ?

De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van de 2de en 3de graad van onze school. De leerlingenraad is de spreekbuis van de leerlingen, komt op voor de mening van de leerlingen, realiseert een aantal activiteiten en werkt mee aan een leuke school.

Als leerlingenraad kunnen we op eigen initiatief onze mening geven over het reilen en zeilen op onze school. In de mate van het mogelijke wordt hiermee rekening gehouden door de leerkrachten en schoolbestuur.

2. Hoe wordt de leerlingenraad samengesteld ?

Klasvertegenwoordigers

De leerlingenraad bestaat uit klasvertegenwoordigers. Iedere klas van het 3de t/m 6de duidt in overleg of via een miniverkiezing maximaal 2 vertegenwoordigers voor de leerlingenraad aan. Indien dit gebeurt via een verkiezing, dan heeft iedere leerling hierbij één stem en gebeurt de stemming geheim. Wanneer er voor de leerlingenraad vanuit een klas evenveel kandidaten zijn als beschikbare plaatsen, vind er geen verkiezing plaats en zijn de kandidaten onmiddellijk verkozen.

Werkgroepen

Het kan gebeuren dat de leerlingenraad naar aanleiding van een bepaald onderwerp een werkgroep oprichten. Alle geïnteresseerde leerlingen zijn welkom. Ze hoeven niet ‘verkozen’ te zijn.

3. Hoe werkt de leerlingenraad ?

De leerlingenraad vergadert minstens drie keer per jaar. Voorstellen voor nieuwe projecten of te bespreken agendapunten worden doorgegeven aan een leerkracht of in de ideeënbus gestoken. Een leerkracht hangt de uitnodiging voor de leerlingenraad uit op een zichtbare plaats.

Bij de discussie proberen we een consensus te bereiken, maar indien nodig kan er gestemd worden. Ieder lid heeft een stem.

Na de vergadering bespreekt de leerkracht de voorstellen en projecten met de directie. Directie en leerkrachten overleggen dan wat haalbaar is en tonen hun goede wil om dingen te realiseren die op de leerlingenraad besproken zijn. De volgende vergadering vertelt de leerkracht over dit gesprek. De kinderen volgen daarna goed op of de gemaakte afspraken nageleeft en uitgevoerd worden.

Er wordt een verslag gemaakt. Dit verslag gaat naar alle klassen en komt op de website, etc. Belangrijke projecten worden aangekondigd in de klassen.

4. Hoe kunnen we het huishoudelijk reglement wijzigen ?

De leerlingenraad kan dit huishoudelijk reglement steeds wijzigen. Daarvoor moet minstens de helft van de leden van de leerlingenraad aanwezig zijn en de meerderheid de wijzigingen goedkeuren.