Pedagogisch project GBS De Kangoeroe Dessel

Visie : ” Wie willen een school zijn waar elk kind uniek is en zorgbrede kansen krijgt om, met de ontwikkelingsdoelen, de eindtermen en de leerplandoelen van OVSG als rode draad, de totale persoonlijkheid te ontwikkelen in een geest van respect voor anderen, het levensbeschouwelijke, de natuur, het muzische, om zo gelukkig te kunnen worden in onze hedendaagse multiculturele maatschappij.
Dit pedagogisch project kwam tot stand op basis van de OVSG visie aangevuld met eigen accenten en voorbeelden uit de klaspraktijk. Zo kan dit project concreter vertaald worden naar ouders maar maakt het onszelf ook bewuster waarom we sommige dingen doen in de klas.
Kwalitatief onderwijs voor elk kind is ons streefdoel !

Werken aan totale persoonlijkheidsontwikkeling van ieder kind

We willen bewuste leerlingen vormen, die kritisch nadenken over zichzelf en anderen
Nadenken over pestgedrag, kringgesprekken, zelfreflectie, leren keuzes maken, aandacht voor conflictsituaties maar kinderen zelf ook stimuleren om een oplossing te zoeken.

Werkvormen die de zelfstandigheid van kinderen stimuleren
Hoekenwerk, contractwerk, keuzebord, extra werkblaadjes, groepswerk, partnerwerk, werken stoplicht (rood = zelfstandig werken, groen = je mag hulp vragen ), materiaalmeester voor speelgoedkoffers, muziek op de speelplaats, groepswerk Wero, zelfredzaamheid bij de kleuters ( toiletbezoek, jassen aan en uit, opruimen ), in het 6de per trimester een werk afmaken, …

Eigen initiatief en creativiteit worden gestimuleerd
Knutselhoekjes, puzzelrups, ster van de week, kinderparlement met eigen voorstellen, smos project = samen met ons spelen = verschillende leeftijden spelen samen en uitgewerkt door de oudere kinderen, werkjes uitvoeren waarvoor ze soms een trimester tijd krijgen ( tijdlijn en brochure België ), lessen muzische vorming, bewegen op muziek, muzische ateliers, …

Aandacht voor sociale vaardigheden
Samenwerken, groepswerk, jarigen vieren elke maand met dans-, spel- en zangmoment, wisselnamiddag in kleuterschool, klasdoorbrekend werken, klasafspraken met dagelijks aandacht voor sociale vaardigheden, kringgesprekken, pestactieplan, socioMundo, zelf ruzies oplossen, klasdagboek, tussendoorspelletjes, afspraken maken op klas- en schoolniveau, afspraken maken op uitstappen, enquête bij kinderen en ouders, leefsleutels, fotoboek kleuterklassen, MEGA project, gevoelensdoos, werken met de klaspop, …

Aandacht voor interactieve werkvormen die leerstrategieën uitlokken
Op computer ( Bingel, Wibbel, Wero, tamitaal, tamirekenen ), computermeester (website), partnerwerk, groepswerk, leren van elkaar in hoekenwerk, tafeldoosjes, samen manieren zoeken om leerstof beter te onthouden, stappenplannen, werkwoordkampioen, …

Vaardigheden die de kinderen op de basisschool verwerven, zijn niet alleen gericht op het cognitieve, maar ook op het socio-emotionele, het psychomotorische en het muzisch-creatieve
Optreden kerstkoor op kerstmarkt, dansen op accordeonmuziek in rusthuis, dansjes schoolfeest, grootoudersfeest, receptie bij overgang KS – LS, uitzwaaien van 6de klassers met heel de school, voorleesweek, leren stilzitten, vinger opsteken, attitudevorming, boerderijklassen, reis naar Duitsland, schooluitstappen, jarigen vieren, sportdagen, gevoelensdoos, muzische activiteiten, bewegingsspelletjes, buitenschoolse sportactiviteiten, muzische ateliers, toneeluitstappen, organiseren van koffiestop door de kinderen zelf, werken met de klaspop, …

Oefenen van sociale vaardigheden, maatschappelijke weerbaarheid stimuleren, initiatief van de leerlingen stimuleren
Zelf verantwoordelijk voor materiaal op de speelplaats, MEGA project, kinderparlement, zelf ruzies oplossen door praten, zelf materiaal aanbrengen voor bepaalde leerinhouden, …

Aandacht voor projectwerking
Project tijdens schoolfeest, thematisch werken in KS, Franse taalinitiatie in projectjes, boerderijproject, project chocoladefabriek, carnaval, soms projectjes uit methode Confetti, Mundo, koffiestop, verkeersweek, …

Aandacht voor zelfstandigheid ook buiten de schoolmuren
Boerderijklas, één week Duitsland voor het 6de, opzoekwerk voor de klas, huiswerk, didactische leeruitstappen, bib bezoek, zwemmen zonder hulpmoeders voor aan- en uitkleden, contractwerk als huiswerk per week, …

Werken aan optimale zorg voor ieder kind

We willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de zorgvragen van alle kinderen. Ieder kind is anders en uniek. We stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op de noden van elk kind door zorgverbredingsinitiatieven:
differentiatie in de lessen, zorgteam, niveaugroepen ( lezen en wiskunde ), MDO, samenwerking met CLB, Gelijke Onderwijs Kansen = GOK-plan, toetertesten bespreken met ouders, observaties met ouders bespreken, individuele hulp bij verwerking in de klassen, samenwerking met logopedisten en revalidatiecentrums, samenwerken met OCMW, KVS en LVS, aparte leertrajecten indien nodig, SES ( socio economische status = vroeger GOK uren ), uren optimaal gebruiken, aandacht voor thuissituatie en er rekening mee houden, …

Speciale aandacht gaat naar kinderen met leerstoornissen ( dyslexie, dyscalculie, … ) en kinderen met specifieke opvoedings- en onderwijsnoden ( ADHD, autisme, … )
Nascholing leerkrachten, begeleiding door externen ( GON-leerkracht, logopedie, kine ), dyslexiekaarten, soms aangepast rapport en toetsen, extra zorg in zorgklas individueel of in groepjes, schema’s op de bank, dyscalculiekaarten, tafelkaarten, spellingkaarten, zorgmateriaal in zorgklas, aangepast materiaal voor lichamelijk noden, …

Nascholingen
Teamnascholingen en individuele ( verslagen in SWP )

Begeleiding door externen
Gon leerkrachten, CLB, kine, logopedie, sportbegeleiders van andere sporttakken op de sportdagen, MEGA project, samenwerken met secundair onderwijs, revalidatiecentra ( vooral centrum VECTOR ), kinderopvang, OCMW, …

Ouders op een correcte wijze informeren over het functioneren van hun kind in de school :
Infoavonden, oudercontacten, rapporten, individuele gesprekken, heen en weer kaft in de kleuterschool, bespreken met ouders van toetertesten, mails of bellen bij dringende zaken, MDO, poortgesprekken, …

Samenhang

Er worden realistische en betekenisvolle leersituaties gecreëerd vanuit de belevingswereld van de kinderen. We streven naar een geleidelijke opbouw en samenhang wat betreft leerinhoud, methode en werkwijze doorheen de hele basisschool.
Een geïntegreerde aanpak :
projecten en thema’s, klasoverschrijdende activiteiten, taal- en wiskundemethode, wero methode, Frans, spelling, Confetti, Wegwijs, Jules, in de kleuterschool wordt vanuit verschillende methodes gewerkt, muzische vorming met voorbeelden uit de hoekenboxen vanaf derde leerjaar, …

Actief leren

Het gemeentelijk onderwijs wil ervoor zorgen dat het onderwijsgebeuren een interactief proces is tussen het kind en zijn stimulerende omgeving. De sociale interactie tussen onderwijzer en leerling en tussen leerlingen onderling is een essentieel onderdeel van dit proces. Werkvormen zoals :
duo-werk, groepswerk, taakverdeling, strategische vaardigheden en denkhandelingen, probleemoplossend denken, plannen, schematisch voorstellen, de structuur van een tekst herkennen, teksten samenvatten, leren leren, zelfstandig werken aan taken, contract- en hoekenwerk, waarnemingen in de onmiddellijke omgeving, stappenplannen van Jules en Wibbel en taal, pictogrammen, open vragen stellen, …

Continue ontwikkelingslijn

Het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van de leerlingen. Door te waken over de nodige continuïteit in de schoolloopbaan van de leerlingen, kan de ontwikkeling geleidelijk en harmonieus verlopen. Er is aandacht voor de overgang naar een volgend leerjaar en er is bijzondere aandacht voor de overgang van kleuter- naar lager onderwijs en van de basisschool naar het secundair onderwijs.
integratiemomenten tussen de kleuterschool en eerste leerjaar ( wisseldagen, bij elkaar gaan spelen, kaartje van juf K3 bij eerste rapport in 1ste leerjaar ), peter- en meterschap tussen 1ste en 6de leerjaar, peter- en meterschap tussen K3 en 5de leerjaar, overgangsgesprekken en overleg tussen de opeenvolgende klastitularissen, kennismaking met de studiemogelijkheden van het secundair onderwijs, vrije loop van instappers naar K1, uitbreiden van de moeilijkheidsgraad, kinderen in de zone van de naaste ontwikkeling brengen ( uitdagen ), tandemlezen, opvolgen van de oud-leerlingen, momenten dat kleuters en lager samenspelen tijdens de gewone speeltijden, einde schooljaar bezoek aan de volgende klas ( extra klasbezoek tussen K3 en 1ste leerjaar ), muzische ateliers ( K3 – onderbouw – bovenbouw ), …

Een positief schoolklimaat

Door het creëren van een veilig en warm pedagogisch klimaat willen we ervoor zorgen dat kinderen zich in een sfeer van welbevinden en betrokkenheid kunnen ontwikkelen.
onthaalmomenten, kringgesprekken waarbij iedereen aan het woord komt, luisterbereidheid van leerkracht en kinderen, samenwerking met de ouderraad en externen, troost geven, warme sfeer scheppen, viering van de jarigen elke maand met dans- en zangmoment, zonnetje van de week in de klassen, helpertje van de dag of per week, …

Mondiale vorming

Door internationale aspecten te integreren in het onderwijsaanbod wordt de mondiale vorming bevorderd.
Franse taalinitiatie, bespreking van de actualiteit, acties rond Broederlijk Delen bespreken in de lessen van andere culturen, kinderen brengen artikels mee uit de krant, aandacht voor muziek die leeft bij kinderen, kennismaking met OCMW, weekreis naar Duitsland, stoepkrijtactie, koffiestop, …

Een gezonde en milieubewuste samenleving

We organiseren activiteiten die ertoe bijdragen eerbied te hebben voor de natuurlijke leefomgeving en voor alle aspecten van de gezondheid.
milieu-opvoeding op school ( MOS één logo ), sportactiviteiten tijdens en buiten de schooluren, aandacht voor gezonde voeding en drank, natuursoep, sportsnack, kangoeloop ( joggen met de kinderen ), bosloop en kidsrun, kinderen organiseren tijdens de middag zelf activiteiten voor de jongeren = SMOSdagen of samen met ons spelen, fruitdag, enkel water tijdens de kleine speeltijden, dikke truiendag, wieltjesdag, …

Een wetenschappelijke en technologische samenleving

We brengen kinderen in contact met de wetenschappelijke en technologische wereld.
vak technologie, bezoek aan Technopolis en bedrijven, jaarlijkse toets technologie tijdens OVSG-toetsen, beamer, computer, digitale verhalen ( Fundels ), digitale borden, opleiden van een techniekcoördinator, technotrailer, bezoek aan technische scholen, werkbanken, …

Een respectvolle samenleving

We willen met de kinderen streven naar een samenleving die aandacht heeft voor waarden en normen waar orde, beleefdheid, eerlijkheid en verdraagzaamheid vaste waarden zijn.
school- en klasafspraken, aandacht voor sociale vaardigheden, taakverdelingen, speelplaatsafspraken, …

Culturele samenleving

Naast het respect voor de eigen culturele vorming trachten we eveneens respect te ontwikkelen voor de cultuur en waarden van andere mensen.
deelname aan culturele activiteiten, film en toneelvoorstellingen, thema’s uitwerken rond andere landen, bezoek aan het rusthuis, bezoek aan de bib, …

De gemeentelijke basisschool staat open voor alle kinderen, ongeacht hun filosofische en religieuze overtuiging en zonder onderscheid van ras of taal.
De gemeentelijke basisschool bereidt kinderen voor in een geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid en gelijkheid.